SkipToMain.AriaLabel

Vaše pravo na brzo ispitivanje

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Imate pravo da budete ispitani od čega bolujete u roku od 30 dana, ukoliko Vas je Vaš doktor uputio u bolnicu.
Biti ispitan znači da se doktor u bolnici kroz razgovor s Vama o Vašim simptomima,
te relevantne uzorke krvi i preglede, pobrinuo da otkrije od čega bolujete.
Vaše pravo na brzo ispitivanje u roku od 30 dana znači, da u roku od 30 dana morate saznati, ako je to stručno moguće, od čega bolujete,
ili pobiti sumnju da ste bolesni.
30 dana se broji od onoga dana, kada je bolnica primila uputu od Vašeg doktora.
Nekada bolnica ne može stići da Vas ispita u roku od 30 dana.
Uzroci tomu mogu biti stručne prirode ili kapacitet.
Zavisno od uzroka, mora Vam se ponuditi alternativa.
Stručni uzroci nemogućnosti bolnice da Vas ispita u roku od 30 dana mogu biti:
Da morate obaviti više različitih pregleda, ili da bolnica zavisi od rezultata jednoga pregleda,
da bi se moglo odlučiti koji novi pregled Vam je potrebno ponuditi.
Ako bolnica radi stručnih uzroka ne može da Vas ispita u roku od 30 dana, ona Vam najkasnije 30. dan mora dostaviti pismeni plan daljnjeg toka ispitivanja. 
Plan mora sadržati inforamacije o preostalim pregledima, uključujuči datum i mjesto pregleda.
Kapacitetni uzroci mogu, na primjer, biti dugo vrijeme čekanja.
Ako Vas bolnica radi kapacitetnih uzroka ne može ispitati u roku od 30 dana,
onda Vam bolnica mora ponuditi potpuno ili djelimično ispitivanje u nekoh drugoj javnoj ili privatnoj bolnici.